Fluormisonidazol (FMISO) je sloučeninou ze skupiny nitroimidazolů, které byly v minulosti podrobně zkoumány také jako senzibilizátory hypoxických buněk. Bylo zjištěno, že FMISO se akumuluje prostou difuzí v hypoxické tkáni úměrně hypoxii buněk. Tkáňovou distribuci FMISO označeného pozitronovým zářičem 18F je možné detekovat pomocí kamery pro PET. Díky tomu je možné po nitrožilní aplikaci [18F]FMISO, INJ SOL sledovat stupeň jeho akumulace v ložisku nádoru včetně farmakokinetiky a farmakodynamiky. Poprvé bylo [18F]FMISO navrženo jako pozitronové radiofarmakum ke sledování nádorové hypoxie pomocí PET v r. 1984. Následně bylo [18F]FMISO opakovaně testováno ve studiích in vitro na nádorových tkáních s různými typy nádorových buněk a bylo prokázáno, že klesající akumulace [18F]FMISO souvisí se vzestupem koncentrace kyslíku.

Odkaz na odborný článek související s problematikou hypoxie:
 Advantage of FMISO-PET over FDG-PET for predicting histological response to preoperative chemotherapy in patients with oral squamous cell carcinoma