Aktuality

/Aktuality

Společnost RadioMedic s.r.o. se stala součástí Skupiny ÚJV

Společnost RadioMedic s.r.o. se k 15. květnu 2023 stala dceřinou společností ÚJV Řež, a. s., a součástí technologické Skupiny ÚJV. Do Skupiny ÚJV přechází všichni zaměstnanci a veškerý movitý i nemovitý majetek RadioMedic s.r.o.

ÚJV Řež, a.s. tímto krokem dále posiluje své kompetence jak v oblasti výroby, tak i výzkumu a vývoje špičkových radiofarmak a léčivých přípravků.

Technologická Skupina ÚJV se díky této akvizici rozšířila na celkem 5 členů. Kromě mateřské společnosti ÚJV Řež ji tvoří Centrum výzkumu Řež, ŠKODA PRAHA, VZÚ Plzeň a nově také RadioMedic.

20. 6. 2023|

Od 1. 7. 2023 je schválený navazující Specifický léčebný program – Diagnostika hypoxie tkání solidních tumorů pomocí 18F-FMISO

Fluormisonidazol (FMISO) je sloučeninou ze skupiny nitroimidazolů, které byly v minulosti podrobně zkoumány také jako senzibilizátory hypoxických buněk. Bylo zjištěno, že FMISO
se akumuluje prostou difuzí v hypoxické tkáni úměrně hypoxii buněk. Tkáňovou distribuci FMISO označeného pozitronovým zářičem 18F je možné detekovat pomocí kamery pro PET. Díky tomu je možné po nitrožilní aplikaci 18F-FMISO sledovat stupeň jeho akumulace v ložisku nádoru včetně farmakokinetiky a farmakodynamiky. Poprvé bylo 18F-FMISO navrženo jako pozitronové radiofarmakum ke sledování nádorové hypoxie pomocí PET v roce 1984. Následně bylo 18F-FMISO opakovaně testováno ve studiích in vitro na nádorových tkáních s různými typy nádorových buněk a bylo prokázáno, že rostoucí akumulace 18F-FMISO souvisí s poklesem koncentrace kyslíku.

Odkazy na odborné články související s problematikou hypoxie:

 Jun Santo et al.: Advantage of FMISO-PET over FDG-PET for predicting histological response to preoperative chemotherapy in patients with oral squamous cell carcinoma, Eur J Nucl Med Mol Imaging (2014) 41:2031–2041.

 Anna Bandurska-Luque et al.: FMISO-PET-based lymph node hypoxia adds to the prognostic value of tumor only hypoxia in HNSCC patients, Radiotherapy and Oncology 130 (2019) 97–103.

 I N Fleming et al: Imaging tumour hypoxia with positron emission tomography, British Journal of Cancer (2015) 112, 238–250.

 Daniel Zips et al.: Exploratory prospective trial of hypoxia-specific PET imaging during radiochemotherapy in patients with locally advanced head-and-neck cancer, Radiotherapy and Oncology 105 (2012) 21–28.

20. 6. 2023|

Od 8. 2. 2023 je schválený Specifický léčebný program – Diagnostika nádorových onemocnění s využitím zobrazení estrogenových receptorů pomocí 18F-FES

Fluorestradiol (18F) je radioaktivně značený analog estradiolu, ženského pohlavního hormonu ze skupiny estrogenů. Fluorestradiol (18F) je lipofilní molekula, která se v organismu chová analogicky jako fyziologický hormon estradiol a váže se na buněčné estrogenové receptory. Této analogie lze s výhodou použít pro diagnostiku a vyhodnocení míry exprese ER u karcinomů prsu a jejich metastáz s použitím pozitronové emisní tomografie (PET).

U pacientek s hormonálně pozitivním karcinomem prsu je tento druh karcinomu hormonálně stimulován k růstu a proliferaci nádorové tkáně. Přibližně 65 % nádorů u premenopauzálních pacientek exprimuje estrogenové (ER) nebo progesteronové receptory (PR), u postmenopauzálních pacientek je to 80 % nádorů.

Kvůli možnému nesouladu ve stavu estrogenových receptorů mezi primárními a metastatickými lézemi rakoviny prsu je až na základě těchto výsledků zvolen vhodný typ léčby.

PET vyšetření s použitím fluorestradiolu (18F) umožňuje hodnocení exprese estrogenových receptorů ve všech nádorových lézích bez nutnosti biopsie, což přináší významnou výhodu zejména pro pacienty s pokročilými nádory nebo ER metastázami.

PET zobrazení estrogenových receptorů pomocí fluorestradiolu (18F) umožňuje posoudit heterogenitu receptorového statusu, a tím odhadnout očekávaný efekt hormonální terapie/blokace v rámci celé populace nádorové tkáně v organismu.

28. 4. 2023|