Čím se zabývá nukleární medicína?

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží zejména k diagnostice, ale i terapii pomocí radioizotopů. Patří mezi neinvazivní diagnostické metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která je založena pouze na anatomických znalostech, nukleární medicína umožňuje získávat i funkční informace o orgánech či metabolismu. Diagnostika v této oblasti umožňuje stanovení rozsahu onemocnění či jeho progresi i v časném stadiu, čímž se výrazně zlepšuje prognóza pacienta.

 

S jakými obory nejčastěji nukleární medicína spolupracuje?

Nukleární medicína umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských oborů – od pediatrie přes vnitřní lékařství až po psychiatrii. Nejrozšířenější využití v dnešní době a v budoucnu je v kardiologii, neurologii a onkologii.

 

Čím se zabývají metody in vitro?

Metodiky in vitro jako je radiomunoanalýza atd. slouží ke stanovení koncentrací složitých biologických látek v krevním séru – hormonů, specifických antigenů (tzv.  tumorových markerů apod.), jejichž hodnoty jsou srovnávány s referenčními rozsahy.

 

Používají se metody nukleární medicíny pouze jako diagnostický nástroj?

Nukleární medicína je používána i v terapii např. při léčbě hyperthyreoidismu či rakoviny štítné žlázy, krevních imbalancí, k paliativní léčbě rakoviny kostí, radiosynoviorthese a dalším terapeutickým použitím.

 

Jakým způsobem probíhá vyšetření v rámci metod nukleární medicíny?

Pacientovi je aplikováno obvykle do žíly velmi malé množství radiofarmaka, které je potřebné k získání kvalitní obrazové informace. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření několik minut až 1.5 h, někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci. V některých případech se snímání provádí několikrát v časových odstupech.

 

Jaká je radiační zátěž organismu při vyšetření?

Radiační zátěž při metodách v nukleární medicíně je srovnatelná, nebo menší než při RTG vyšetřeních.

 

Lze provádět vyšetření v průběhu těhotenství?

Přichází-li v úvahu, že je žena těhotná, je nezbytné informovat zdravotnický personál ještě před aplikací radiofarmaka. Je nezbytné prodiskutovat některá další ochranná opatření. Po vyšetření se není třeba bránit otěhotnění.

 

Jak se slučuje vyšetření pomocí metod nukleární medicíny a kojení?

Některé radioaktivní látky se vylučují do mateřského mléka. Je nezbytné se informovat u lékaře oddělení nukleární medicíny, zda je třeba a případně na jak dlouho přerušit kojení.