Služby analytické laboratoře:

Analytické zkoušky

 • Analýza radionuklidů s využitím moderních technik, jako např. spektrometrie záření gama a spektrometrie záření beta
 • Stanovení zbytkových rozpouštědel metodou plynové chromatografie s FID detekcí
 • HPLC separace v analytickém a semipreparativním měřítku s možností radiodetekce. Dále jsou chromatografické sestavy vybaveny elektrochemickým detektorem, UV/VIS a refraktometrickým detektorem
 • Separace na tenké vrstvě s možností detekce distribuce radioaktivity gama a beta zářičů.
 • Měření viskozity vzorků při různé teplotě
 • Měření radioaktivity vzorků
 • Měření osmolality
 • Měření bodu tání
 • Měření pH (přístroj s mikroelektrodou pro elektrochemické měření v malých objemech cca 50 µl)
 • Stanovení ztráty sušením dle ČL

Mikrobiologické zkoušky

 •  Stanovení bakteriálních endotoxinů
  • měření kinetickou turbidimetrickou metodou
  • měření gelovou metodou

Laboratoř kontroly kvality dále zajišťuje např. odběry vzorků při mikrobiologickém monitoringu výrobních prostor, kontrolu identity výchozích látek vstupujících do výrobních procesů, sledování stability přípravků („on-going“ stability), kvalifikace analytických přístrojů a validace analytických metod.

Konsultační, vývojová a konstruktérská činnost:

Nabídka služeb zahrnuje konzultační, vývojovou a konstruktérskou činnost na plynných, kapalinových i pevnolátkových terčích pro přípravu radionuklidů na cyklotronu.

Ve spolupráci s dalšími subjekty lze konstruovat ozařovací pouzdra pro přípravu radioizotopů aktivací v reaktoru, eluční a rozplňovací zařízení pro finální formulaci radiochemikálie

Školící, inženýrská a poradenská činnost:

RadioMedic s.r.o. se zabývá školící, inženýrskou a poradenskou činností

 • poradenství pro projekci čistých prostor
 • zaškolení personálu pro výrobu, kontrolu a distribuci radiofarmaceutických přípravků v režimu SVP (GMP)
 • zajištění radiační ochrany na pracovišti

ADR doprava třídy 7 vozidly RadioMedicu:

Zajištění ADR přepravy třídy 7: radioaktivní látky vlastními vozidly

 • Dlouhodobé zkušenosti s přepravou 2-[18F]-FDG pro CT-PET centra
 • Více informací včetně cenové kvotace na tel. čísle +420725 015 370