Gamakamera (scintilační kamera)

skládá se z detekčního systému sloužící k registraci záření, které vychází z radiofarmak podaných pacientovi.

 

In vivo vyšetření

je zobrazovací vyšetření pomocí radiofarmak podaných přímo pacientovi.

 

In vitro vyšetření

je laboratorní imunoanalytické vyšetření k měření hladin hormonů, nádorových markerů či vitamínů ve vzorcích tělních tekutin.

 

Nádorové markery

jsou látky produkované maligními buňkami či organizmem jako odpověď na nádorové bujení. Od látek produkovaných normálními buňkami se liší buď kvalitativně (nádorově specifické, normální buňky je neprodukují) či kvantitativně (s nádory asociované, přítomné i u normálních buněk). Jedná se o antigeny lokalizované na povrchu membrán, enzymy metabolických drah, či fragmenty cytoplasmatických struktur uvolňované do okolí při zániku buněk. Lze detekovat jako cirkulující látky v krvi či jiných tělních tekutinách.

 

Nuklid

je soubor atomů, které mají stejný počet protonů i nukleonů.

 

Planární scintigrafie

využívá detekci jednofotonových zářičů a poskytuje dvourozměrný obraz orgánu a distribuci radiofarmaka, která odpovídá mnohdy změnám metabolismu v orgánu.

 

PET

je pozitronová emisní tomografie, kdy se pacientovi aplikuje před vyšetřením radiofarmakum s velmi krátkým poločasem rozpadu. U PET se využívá radiofarmak, která při svém rozpadu produkují pozitrony – tzv. beta rozpad. Pozitron po svém vzniku záhy (řádově v průběhu milimetrů, které urazí za několik nanosekund) anihiluje s nějakým elektronem, který se nacházel v jeho blízkosti. Pozitron i elektron zaniká a z místa anihilace odlétají v přímém úhlu dva fotony anihilačního záření s energií 511 keV. Současnou interakci těchto fotonů v detektorech snímacího prstence lze zaznamenat tzv. koincidenčním detektorem. Z velkého množství (až několik set tisíc) takových záchytů pak lze výpočetním algoritmem rekonstruovat tomografický obraz vyšetřovaného.

 

Radiofarmakum

je chemická sloučenina obsahující radionuklid příslušných vlastností.

 

Radionuklid

je nestabilní nuklid podléhající jaderné přeměně.

 

Scan – scintigrafický obraz

je obrazový výstup informací zpracovaný matematickými postupy z hrubých dat poskytnutých příslušnou vyšetřovací metodou.

 

SPECT

jde o jednofotonovou emisní computerovou tomografii, která umožňuje rekonstrukci řezů v různých rovinách včetně 3D zobrazení.