Fluorestradiol (18F) je radioaktivně značený analog estradiolu, ženského pohlavního hormonu ze skupiny estrogenů. Fluorestradiol (18F) je lipofilní molekula, která se v organismu chová analogicky jako fyziologický hormon estradiol a váže se na buněčné estrogenové receptory. Této analogie lze s výhodou použít pro diagnostiku a vyhodnocení míry exprese ER u karcinomů prsu a jejich metastáz s použitím pozitronové emisní tomografie (PET).

U pacientek s hormonálně pozitivním karcinomem prsu je tento druh karcinomu hormonálně stimulován k růstu a proliferaci nádorové tkáně. Přibližně 65 % nádorů u premenopauzálních pacientek exprimuje estrogenové (ER) nebo progesteronové receptory (PR), u postmenopauzálních pacientek je to 80 % nádorů.

Kvůli možnému nesouladu ve stavu estrogenových receptorů mezi primárními a metastatickými lézemi rakoviny prsu je až na základě těchto výsledků zvolen vhodný typ léčby.

PET vyšetření s použitím fluorestradiolu (18F) umožňuje hodnocení exprese estrogenových receptorů ve všech nádorových lézích bez nutnosti biopsie, což přináší významnou výhodu zejména pro pacienty s pokročilými nádory nebo ER metastázami.

PET zobrazení estrogenových receptorů pomocí fluorestradiolu (18F) umožňuje posoudit heterogenitu receptorového statusu, a tím odhadnout očekávaný efekt hormonální terapie/blokace v rámci celé populace nádorové tkáně v organismu.